§  1.
Organizator szkolenia

 1. Organizatorem Szkolenia jest Kancelaria Prawna Ryter z siedzibą w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 10 lok. 30, NIP: 729 253 14 74, zwana dalej Organizatorem Szkolenia. 
 2. Organizator Szkolenia jest administratorem danych osobowych Uczestników Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz na podstawie przepisów RODO. 
 3. Dane osobowe Uczestników Szkolenia przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją i prowadzeniem szkolenia oraz w celu informowania o innych szkoleniach jakie będą organizowane w przyszłości przez Organizatora Szkolenia. 
 4. Każdy Uczestnik Szkolenia, którego dane są przetwarzane ma prawo do ich wglądu oraz żądania ich poprawienia.
 5. Podanie przez Uczestnika Szkolenia swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz zarazem niezbędne do wpisania na listę Uczestników Szkolenia, wystawienia rachunku/faktury, czy wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Organizator Szkolenia oświadcza, iż prowadzi szkolenie w terminie i miejscu oraz w zakresie tematycznym odpowiadającym aktualnej ofercie zamieszczonej na stronie www.rodopartner.com.pl
 2. Organizator Szkolenia wyznacza trenera, bądź – w zależności od potrzeb – trenerów posiadających wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia odpowiadającego tematyce wynikającej z danej oferty. 
 3. Szkolenie odbędzie się w sali wyposażonej w niezbędny sprzęt pozwalający na profesjonalne zaprezentowanie przez trenera zaoferowanych bloków tematycznych. 
 4. Uczestnik Szkolenia – w zależności od aktualnej oferty – może otrzymać materiały szkoleniowe, które są wówczas wliczone w cenę szkolenia. 
 5. Szkolenie jest ukończone wydaniem każdemu Uczestnikowi Szkolenia dyplomu/zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 
 6. Dyplom/zaświadczenie o odbytym szkoleniu stanowi dokument potwierdzający odbyte szkolenie, jednak nie poświadcza nabycia przez Uczestnika Szkolenia nowych kwalifikacji, bądź uprawnień zawodowych. 

§ 3.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jednoczesne zgłoszenie przez Uczestnika Szkolenia swojego udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, który dostępny jest na stronie Organizatora Szkolenia tj. www.rodopartner.com.pl, bądź poprzez mailowy lub telefoniczny kontakt z Organizatorem Szkolenia i dokonanie płatności w wysokości określonej na w/w stronie/odpowiadającej aktualnie obowiązującej ofercie. 

2.Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora Szkolenia określony na stronie www.rodopartner.com.pl zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce „szkolenia”, bądź określonymi w regulaminie danego szkolenia. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu z jednoczesnym uiszczeniem opłaty o której mowa w § 3 pkt. 1 regulaminu. 

3.W tytule przelewu należy podać dane zawarte w zakładce „szkolenia” zgodnie ze wskazówkami podanymi przy płatności za bilet.  

4.Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Szkolenia. 

5.Organizator Szkolenia wystawi Uczestnikowi Szkolenia fakturę VAT, bądź rachunek z tytułu uczestnictwa w szkoleniu w terminie niezwłocznym, jednak nie późniejszym niż do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

§ 4.
Szkolenie

1.Cena szkolenia obejmuje:

-uczestnictwo w szkoleniu,

– materiały szkoleniowe (jeśli są przewidziane),

– dyplom/zaświadczenie o odbytym szkoleniu,

– prezentację ze szkolenia (jeśli jest przewidziana)

– koszt posiłków (bufet kawowy i kanapkowy lub lunch), chyba że z oferty szkolenia wynika inaczej

2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 4 pkt. 1, w tym kosztu dojazdu na szkolenie, kosztu zakwaterowania, noclegu i wyżywienia oraz kosztów parkingów, chyba że z danej oferty szkolenia wyraźnie wynika, że Organizator Szkolenia zapewnia np. miejsce parkingowe lub umożliwia skorzystanie z niego w miarę istniejących możliwości, bądź zapewnia wyżywienie/nocleg. 

3. Uczestnik wypełniając formularz rejestracji online deklaruje, iż zapoznał się z planowaną treścią szkolenia i jego terminem, tym samym w całości zaakceptował tematykę szkolenia i nie ma prawa w przyszłości kierować jakichkolwiek roszczeń do Organizatora Szkolenia z tytułu braku satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia.

§ 5.
Zmiana miejsca i terminu szkolenia/odwołanie szkolenia przez Organizatora Szkolenia oraz pozostałe kwestie organizacyjne

 1. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do zamiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub z powodu zaistnienia szczególnych i nieprzewidzianych oraz niezależnych od Organizatora Szkolenia zdarzeń losowych. 
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie do 10 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator Szkolenia oraz osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
 3. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Zmiana miejsca szkolenia, o której mowa w § 5 pkt. 3 regulaminu nie uprawnia Uczestnika Szkolenia do żądania od Organizatora Szkolenia zwrotu wpłaconej za szkolenie kwoty nawet w sytuacji jego rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 
 5. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub o jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora Szkolenia telefonicznie Uczestnikowi Szkolenia lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji online i dokonała opłaty za szkolenie. 
 6. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo zastępstwa ustalonego trenera, który z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w spodziewanym terminie.
 7. Organizator Szkolenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji lub zmian do programu szkolenia i czasu trwania poszczególnych bloków tematycznych nawet w trakcie prowadzenia szkolenia jednak bez wpływu na ogólną tematykę szkolenia odpowiadającą aktualnej ofercie. 
 8. Uczestnik Szkolenia nie może domagać się od Organizatora Szkolenia zapłaty rekompensaty/odszkodowania/zadośćuczynienia za szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, bądź zmiany jego miejsca, o czym mowa w § 5 pkt. 1 – 3 regulaminu. 

§ 6.
Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Uczestnikowi Szkolenia, który poprawnie wypełnił formularz online i dokonał płatności za szkolenie nie przysługuje prawo bezpłatnej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 2. Rezygnacja Uczestnika Szkolenia z wzięcia w nim udziału jest równoznaczna z brakiem możliwości żądania zwrotu wpłaconej za szkolenie kwoty. 
 3. Uczestnik Szkolenia nie mogący wziąć w nim udziału ma prawo umówienia na swoje miejsce innego uczestnika o czym zobligowany jest powiadomić Organizatora Szkolenia wyłącznie drogą mailową (e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl) przy czym informacja ta nie może wpłynąć później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 
 4. Zarówno częściowa, jak i całkowita nieobecność na szkoleniu nie uprawnia Uczestnika Szkolenia do żądania od Organizatora Szkolenia zwrotu całości lub części wniesionej opłaty za szkolenie. 

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator Szkolenia wyrazi uprzednią pisemną zgodę na taką formę rejestracji. 
 2. Organizator Szkolenia uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem Szkolenia lub podmiotem zgłaszającym Uczestnika Szkolenia celem uzyskania opinii/ankiety o przebytym szkoleniu, jednak wydanie opinii/wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne. 
 3. Uczestnik Szkolenia lub podmiot zgłaszający Uczestnika Szkolenia wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT przez Organizatora Szkolenia bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT. Faktura VAT/rachunek zostanie przesłany Uczestnikowi Szkolenia drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. 
 4. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora Szkolenia dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO. 
 5. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację zgodnie z postanowieniami Ustawy  o ochronie danych osobowych. 
 7. W przypadku, gdy Uczestnik Szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi Szkolenia dane osobowe Uczestnika Szkolenia do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 8. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.